Privacy

Privacy

PRIVACY

Daltonschool De Margriet valt onder het bestuur van Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting BOOR, inclusief Daltonschool De Margriet (hierna: stichting BOOR).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor stichting BOOR is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stichting BOOR spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze stichting BOOR uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij stichting BOOR, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Stichting BOOR zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het organiseren of het geven van onderwijs;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van gelden;
 • Verantwoorden aan DUO (onderdeel van het ministerie van OCW),

onderwijsinspectie en accountant;

 • Verstrekken van (digitale) leermiddelen;
 • Begeleiding leerling (pedagogisch dossier) en studieadvies;
 • Onderzoek;
 • Uitvoering of toepassing van een andere wet of taak van algemeen belang;
 • Het afhandelen van klachten en/of juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van

de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Stichting BOOR verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 1. Contactgegevens: naam, e-mail, opleiding;
 2. Contactgegevens: geboortedatum en geslacht;
 3. Contactgegevens: overige gegevens;
 4. Leerlingnummer;

Privacyverklaring stichting BOOR, pag. 1 van 4

 1. Nationaliteit en geboorteplaats;
 2. Gegevens ouders of voogd;
 3. Gegevens met betrekking tot gezondheid;
 4. Studie;
 5. Voortgang:
  1. Examinering
  2. Studietraject
  3. Begeleiding leerling
  4. Aanwezigheidsregistratie
  5. Medisch dossier (papier)
  6. Klas, leerjaar, opleiding
 6. Onderwijsorganisatie (roosters, boekenlijsten, etc.);
 7. Financiën (volledige cyclus);
 8. Beeldmateriaal;
 9. Docent/zorgcoördinator/ IB-er/ decaan/ mentor;
 10. BSN (PGN).

Grondslag voor gegevensverwerking

stichting BOOR verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van stichting BOOR, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • –  Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs, de wet op het voortgezet onderwijs en de wet op de expertisecentra zijn van toepassing op stichting BOOR. stichting BOOR verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op stichting BOOR rust.
 • –  Gerechtvaardigd belang: Indien stichting BOOR een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is stichting BOOR gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • –  Toestemming: Als stichting BOOR persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal stichting BOOR uw toestemming vragen voordat stichting BOOR de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

stichting BOOR kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

stichting BOOR maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft stichting BOOR verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

stichting BOOR verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal stichting BOOR geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

stichting BOOR waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

stichting BOOR heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens stichting BOOR betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. stichting BOOR vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

 • –  Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door stichting BOOR over u verwerkte persoonsgegevens;
 • –  Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • –  Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien stichting BOOR deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • –  Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, stichting BOOR de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • –  Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door stichting BOOR over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • –  Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting BOOR. Bij een dergelijk verzoek zal stichting BOOR de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • –  Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van stichting BOOR bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij onze Privacy Ambassadeur bij ons op school via privacy@demargriet.nlof bij de Functionaris Gegevensbescherming van stichting BOOR (FG@stichtingboor.nl).

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt voor privacy vragen en verzoeken contact opnemen met uw school via:

privacy@demargriet.nl

en anders met stichting BOOR via het onderstaande adres:

stichting BOOR

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam

privacy@stichtingboor.nl

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl