Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is Gerard Drukker. Hij is bereikbaar via e-mail op gerard.drukker@stichtingboor.nl.

 

 

Interne schoolcontactpersonen Daltonschool De Margriet

Anti Pestcoördinatoren: Helen & Nurka

helen nourka  

  • De anti-pestcoördinator is voor lln, ouders en team herkenbaar en zichtbaar als centraal meldpunt voor pesterijen (en andere onveilige situaties) tussen lln onderling die niet in de eigen groep opgelost kunnen worden of waarbij ondersteuning nodig is. 

  • De apc analyseert de pestsituatie en ontwerpt ism groepsleerkracht een aanpak om pesten op korte en lange termijn te stoppen. 

  • De apc zoekt samen met alle betrokkenen naar een passende oplossingsmogelijkheid.  

Vertrouwenspersoon: Kim

   kim

  • Opvang en begeleiding van werknemers, ouders en leerlingen die last hebben van ongewenst gedrag 

  • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners; 

  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon; 

  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag; 

  • Preventieve maatregelen initiëren om ongewenste situaties te voorkomen of ter voorkoming van herhalingen van ongewenst gedrag; 

  • Indien nodig doorverwijzen naar de externvertrouwenspersoon van BOOR. 

 

Externe vertrouwenspersonen BOOR

 

De heer Paul van Lange:

e-mail: paul@paulvanlange.nl

telefoon: 084 0031980

 

Mevrouw Jakkie Ames

e-mail: jakkie_ames@hotmail.com

telefoon: 06 13570625

 

Wanneer u besluit om de interne contactpersonen of de externe vertrouwenspersonen in te schakelen, dan kan dat door een e-mail te sturen. Daarin hoeft u de klacht nog niet te melden. Het is voldoende om aan te geven dat een gesprek wilt met een van de betrokkenen.

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u eventueel ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl