Volgen ontwikkeling van de leerlingen

Volgen ontwikkeling van de leerlingen

Op De Margriet wordt gewerkt volgens de cyclus voor opbrengstgericht werken.

De leerkracht volgt de leerling in de klas door observatie en met behulp van voortgangstoetsen behorend bij de lesmethoden.

 

In de onderbouw wordt gewerkt met de observatiemodule Kijk! Door observatie wordt de kleuterontwikkeling in beeld gebracht.

 

Tweemaal per schooljaar worden de leerlingen vanaf midden groep 2 tot en met midden groep 8 getoetst met behulp van toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze methode onafhankelijke toetsen bieden de leerkrachten en intern begeleiders zicht op de cognitieve ontwikkelingslijn van het kind. Naar aanleiding van deze toetsen vindt er twee keer per jaar een groepsbespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider.

 

Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van de signaleringsmodule Zien. Hierover houden de leerkracht en de intern begeleider tweejaarlijks een gesprek.

 

Om zicht te krijgen op hoogbegaafdheid bij leerlingen bekijken we twee maal per jaar de leerlingen in de groepen 1, 3 en 5 met behulp van een signaleringsinstrument hoogbegaafdheid: DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid).

Gespreksmomenten & rapporten

 

Oudergesprekken kunnen worden gehouden door de leerkracht, de intern begeleider of de directie of een combinatie van bovenstaande personen.

De gesprekscyclus

  November

Herfstgesprekken

Februari

Wintergesprekken

Juni

Zomergesprekken

Extra
OB groep 1 Verplicht gesprek voor alle ouders met gespreksagenda van leerlingen die langer dan 3 lesmaanden op school zitten. Rapport + gesprek met alle ouders van kinderen die langer dan 3 lesmaanden op school zijn.

Korter dan 3 lesmaanden op school dan alleen gesprek.

Ouders krijgen rapport mee.

Oudergesprek met ouders van (zorg) leerlingen op aanvraag of uitnodiging

Na 6 schoolweken op school oudergesprek.
OB groep 2 Verplicht gesprek voor alle ouders met gespreksagenda Rapport + gesprek met alle ouders . Ouders krijgen rapport mee.

Oudergesprek met ouders van (zorg) leerlingen op aanvraag of uitnodiging

Mei: ouders van kleutertwijfelaars
MB Verplicht gesprek voor alle ouders met gespreksagenda Rapport + gesprek met alle ouders . Ouders krijgen rapport mee.

Oudergesprek met ouders van (zorg) leerlingen op aanvraag of uitnodiging

 
BB Verplicht gesprek voor alle ouders met gespreksagenda Rapport + gesprek met alle ouders . Ouders krijgen rapport mee.

Oudergesprek met ouders van (zorg) leerlingen op aanvraag of uitnodiging

 

 

Bijzonderheden:

BB 7 Indicatie   Preadvies bij het rapport  
BB 8 Herhaling indicatie Definitieve advies bij het rapport Ouders krijgen rapport mee. Niemand eindgesprek. Mei: Centrale Eindtoets uitslag meegeven. Alleen gesprek bij afwijkingen.

 

Aanvullende gesprekken

Indien er reden is tot zorg dient er, buiten de rapportgesprekken om, een afspraak gemaakt te worden met de ouders om het hier over te hebben.

Hiervoor wordt dus niet gewacht tot het rapport.

Andersom kunnen ouders ook altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.

Het rapport

 

In de winter en in de zomer krijgen kinderen op De Margriet een rapport.

Hierin staan de resultaten van de vakken die op school worden gegeven, evenals de bevindingen van de leerkracht t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling en de Dalton competenties.

Bij het zomerrapport ontvangen alle ouders ook een uitdraai van de Cito toetsen.

Het winterrapport wordt in een gesprek toegelicht.

Het zomerrapport wordt meegeven zonder gesprek maar indien gewenst kan een gesprek plaatsvinden.

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl