Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakanties

 

De onderstaande formulieren kunt u op de website van Daltonschool De Margriet downloaden:

Aanvraag verlof tot en met 10 schooldagen

aanvragen verlof meer dan 10 dagen

Beleidsregel ministerie mbt extra verlof

 

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

 

Wij mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
 • het ophalen van familie;
 • meereizen met anderen;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • tickets al gekocht;
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een ander kind uit het gezin;
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis;
 • soortgelijke redenen.

 

Wij mogen wel extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  – In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
  – In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
  – In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
  – In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

 

Procedure aanvragen extra verlof
Voor “aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen”, gebruik u het formulier “aanvraag extra verlof tot en met tien extra schooldagen”. Dit formulier levert u in op school. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, verlopen via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijgt na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden de volgende regels:

Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen.

Bij evenementen van religieuze aard mag een kind met toestemming thuisblijven.

 

Per evenement mag u uw kind maximaal twee aaneengesloten dagen van school houden. Dit moet u minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. Vraag op uw school na of dit schriftelijk of telefonisch kan, dit kan per school verschillen. Voor wie geldt dit?
De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen, en islamitische stromingen die op verschillende dagen starten met bijvoorbeeld het Suikerfeest.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/ culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school. De meest actuele informatie m.b.t. verlof vindt u op de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje leerplicht.

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl