Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Anders dan de Oudercommissie (OC), die activiteiten op school organiseert, is de MR een groep ouders en leerkrachten die meedenken over de ontwikkeling van onze school. Eens in de zes weken vergaderen we, waarbij we het kunnen hebben over het onderwijs, de organisatie en financiën van de school. Over deze onderwerpen draagt de MR medeverantwoordelijkheid. In de MR zitten momenteel vijf ouders, waarvan er één de voorzitter is, en vijf leerkrachten van de school. Voor de oudergeleding worden verkiezingen gehouden onder de ouders van alle kinderen op De Margriet; de medewerkers houden onderling verkiezingen. Jaarlijks spreekt de MR met de schoolleiding over het schoolplan, het schoolreglement en de schoolgids (over deze onderwerpen is instemming van de MR vereist). Daarnaast adviseert de MR de leiding van de school over bijvoorbeeld de vaststelling van het lesrooster en de begroting.

Meer gedetailleerde informatie over de instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR kunt u vinden in het document ‘Bevoegdheden MR’. Dit document vindt u onderaan deze pagina.

 

Samenstelling MR

Vanaf september 2023 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Roel Reijnen

Noelle Mes

Marieke Twint

Leontien Heiligers

Bart Reede

 

Docentengeleding:

Jan van Beek (leerkracht groep 1/2 – Nolensstraat)

Thijs Schipper (groep 4A & 4B Nolensstraat)

Kaya Groen (groep 8B Sonmansstraat)

Sean Lynch (groep 5A Noorderhavenkade)

Rosa Koerselman (groep 5B Noorderhavenkade)

 

 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR voor dit schooljaar zijn:

Maart 12

Formatie voorstel (betreffende kaders: aantal fte en functies, aantal groepen en grootte)

(voorlopige) exploitatie/realisatie de Margriet 2023

Jaarkalender 24/25 conceptvoorstel

Resultaten midden IEP

Update renovatie SMS

Evt. update schoolplan 2024-2028

 

Mei 14

Formatie definitief: (betreffende kaders: aantal fte en functies, aantal groepen en grootte)

Jaarplan 24/25 vaststellen

Schoolgids 2024-2025 concept

Update renovatie SMS

Concept schoolplan 2024-2028

Herziene versie Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2024-2025

Uitkomsten tevredenheidspeiling leerlingen gr 6, 7, 8

Uitkomsten tevredenheidspeiling ouders

Jaarverslag 23-24 en -plan 2024-2025 concept

 

 

Juni 25

IEP eind resultaten

Schoolgids 2024-2025 conceptversie

Evaluatie MR

Update renovatie SMS

Schoolplan 2024-2028 vaststellen

Jaarverslag 23-24 en -plan 2024-2025 definitief

Afhankelijk van de onderwerpen wordt er af en toe een gast uitgenodigd om een agendapunt toe te lichten. Te denken valt aan iemand van de oudercommissie, de overblijf, penningmeester en specialisten vanuit het team (bijv. daltoncoördinator, hoogbegaafdheidsspecialist, rekenspecialist, etc.)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur (onder voorbehoud van wijzigingen). De avonden zijn openbaar tenzij anders vermeld.

 

Communicatie

De MR heeft een eigen e-mailadres (mr@demargriet.nl). Vragen kunnen langs die weg worden gesteld, maar u kunt ook te allen tijde een van de leden van de MR persoonlijk aanspreken of e-mailen.

De notulen van alle MR-vergaderingen zullen geplaatst worden op de website van Daltonschool De Margriet (www.demargriet.nl) onder het kopje: ouders – medezeggenschapsraad.

 

Zaken waar de MR zich mee bezighoudt

· Kwaliteit van (dalton)onderwijs

· Proces richting Centrale Eindtoets

· Duurzame financiële gezondheid

· Groepsindeling en –organisatie

· Schoolplan / jaarverslag

· Ouderbetrokkenheid

· Communicatie

· Protocol thuisonderwijs

Voor meer informatie over bovenstaande punten kunt u het jaarverslag van de MR raadplegen.

 

 

Downloads:

bevoegdheden MR

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2021-2022

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2020-2021

Jaarplan Medezeggenschapsraad - 2019-2020

 

Notulen:

2024

 

 

Notulen:

2023

Notulen MR 20230509

Notulen MR 20230912

Notulen-mr-14032023

Notulen-mr-10012023

Notulen:

2022

Notulen-mr-10112022

Notulen-mr-20102022

Notulen-mr-15092022

Notulen MR 17032022

Notulen MR 13012022

Notulen:

2021

Notulen MR 18112021

Notulen MR 16092021

Notulen MR 17062021

Notulen MR 07012021

2020

Notulen MR 29102020

Notulen MR 17092020

Notulen MR 25062020

Notulen MR 02042020

Notulen MR 0602020

2019

Notulen MR 12 december 2019

Notulen MR 26 september 2019

 

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl