Daltononderwijs

 Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan onderstaande animatie door leerlingen (illustraties), leerkrachten (teksten) en een ouder van school (animaties). Het filmpje laat zien waar wij voor staan, hoe wij met elkaar omgaan en waaraan wij werken op Daltonschool De Margriet. Heel veel kijkplezier!

Helen Parkhurst

De Daltonpedagogiek is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Als schoolkind had ze het moeilijk en demotiverend gevonden om alsmaar stil te zitten, alsmaar te luisteren, te oefenen en te herhalen. Het had haar leergierigheid getemperd, constateerde ze. Eenmaal zelf lerares op een basisschool, in 1905, wilde ze het anders doen. Dat moest ook wel: het bleek onmogelijk om op een eenmansschooltje volgens de voorgeschreven methodes klassikaal les te geven. Het was een klas met zo’n veertig leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus! Parkhurst kwam met een simpele en ingenieuze oplossing: zij zette de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof overboord en vroeg de kinderen zélf te kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen leerprogramma’s te maken. Leerling en leerkracht gingen als het ware een samenwerkingsverband aan, waarbij de leerling zich verplichtte het zelf gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken. De leerkracht beloofde te helpen, indien nodig. dalton1

 Daltononderwijs: van drie principes naar vijf kernwaarden

Helen Parkhurst ontwikkelde gaandeweg een ‘nieuw’ onderwijsconcept. Zij baseerde zich daarbij op drie hoofdbeginselen, te weten: samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Onderwijs en dus ook daltononderwijs op Daltonschool  De Margriet is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe Daltonkernwaarden ontwikkeld:

Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld:

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  2. Samenwerking
  3. Zelfstandigheid
  4. Effectiviteit
  5. Reflectie

Missie

“Daltononderwijs is iedere leerling gegund”

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Visie

“De opbrengst, dat ben ik”

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

 Doel

“The fearless human being”

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

(bron: www.dalton.nl)

dalton2

Daltondriehoek / vertrouwensdriehoek

Voor de brede vorming en persoonsontwikkeling waarvoor het daltononderwijs staat, wordt vrij algemeen de vertrouwensdriehoek van de Nederlandse Dalton Vereniging als visualisatie gebruikt. De driehoek geeft vooral de pedagogische basis weer (Röhner en Wenke, 1999). Vertrouwen is daarbij een essentieel begrip. Van leraren én leerlingen wordt gevraagd vertrouwen te schenken, maar ook te vragen. Ook is het nodig dat leerlingen en leraren verantwoordelijkheid leren nemen en geven en dat aan hen verantwoording gevraagd wordt en zijzelf verantwoording afleggen voor taken die in vrijheid, zelfstandig en/of in samenwerking uitgevoerd worden. Het vragen en afleggen van verantwoording gaat niet alleen over eindproducten van het leren, maar ook over het leerproces zelf: hoe is er gewerkt? Wat er goed ging en wat minder goed? Benadrukt moet worden dat de zes vaardigheden die op de driehoekszijden staan voor leraren en leerlingen gelden. Het gaat om wenselijk gedrag dat leerlingen op school zouden moeten ontwikkelen, maar óók om kenmerken van daltonleraren. (Berends en Wolthuis, 2014)

downloads_model_daltondriehoek_groot

Meer informatie over het daltononderwijs:

Voor meer informatie over het daltononderwijs verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV): www.dalton.nl

In ons Daltonboek vindt u een uitgebreider schrijven over de manier waarop wij invulling geven aan de daltonkernwaarden. In dit document leest u ook aan welke daltonspeerpunten we dit schooljaar werken.

De beste manier om de daltonsfeer te proeven is natuurlijk door een bezoek te brengen aan onze school. U bent van harte welkom! Graag delen wij (het team en de leerlingen) ons enthousiasme over het daltononderwijs met u in een gesprek. Onze leerlingen leiden u graag door de school.