In de nieuwe, complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. In de arrangementen worden telkens de pijlers van goed onderwijs beschreven: schoolklimaat, klassenmanagement, leertijd, pedagogisch handelen, didactische aanpak en leerstofaanbod. Met Spelling langs de lijn werkt u toe naar referentieniveau 1F en/of 1S.

Voor wie?
Spelling langs de lijn is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De methode gaat over zowel onveranderlijke woorden als over werkwoordspelling.

Opbrengstgericht werken
Bij het ontwerp van de methode is opbrengstgericht werken als uitgangspunt genomen. U krijgt inzicht in hoe u dit vorm kunt geven in de praktijk. Leerkrachtvaardigheden spelen een cruciale rol. In het basisarrangement werkt u volgens een vast stramien. Deze aanpak is gebaseerd op de meest recente onderzoeksliteratuur.

Fonologische basis
Uitgangspunt is de fonologische basis van onze spelling: eerst worden de woorden auditief aangeboden en geanalyseerd. Daarna volgt de visuele verkenning en het oefenen van het uit het hoofd schrijven van de woorden. In elke les is er plaats voor een coöperatieve werkvorm: het ‘dictweetje’.