Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen

Op De Margriet wordt gewerkt volgens de cyclus voor opbrengstgericht werken.

De leerkracht volgt de leerling in de klas door observatie en met behulp van voortgangstoetsen behorend bij de lesmethoden.

In de onderbouw wordt gewerkt met de observatiemodule Kijk! Door observatie wordt de kleuterontwikkeling in beeld gebracht.

Tweemaal per schooljaar worden de leerlingen vanaf midden groep 2 tot en met midden groep 8 getoetst met behulp van toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze methode onafhankelijke toetsen bieden de leerkrachten en intern begeleiders zicht op de cognitieve ontwikkelingslijn van het kind. Naar aanleiding van deze toetsen vindt er twee keer per jaar een groepsbespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider.

Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van de signaleringsmodule Zien. Hierover houden de leerkracht en de intern begeleider tweejaarlijks een gesprek.

Om zicht te krijgen op hoogbegaafdheid bij leerlingen bekijken we twee maal per jaar de leerlingen in de groepen 1, 3 en 5 met behulp van een signaleringsinstrument hoogbegaafdheid: DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid).

Meldcode, Veilig Thuis en SISA: De Rotterdamse Meldcode en sisa