samenwerken

SAMENWERKING

“The school functions as a social community”

dalton4

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen (wederzijdse afhankelijkheid). Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

 

Hoe ziet u dit terug op Daltonschool De Margriet?

De leerlingen hebben de mogelijkheid taken samen uit te voeren. In veel van de door ons uitgekozen methodes speelt samenwerking een grote rol. De leerlingen leren elkaar te vertellen hoe ze tot een oplossing komen. Van en met elkaar leren staat hier centraal. Binnen de school werken we met het maatjesbord. Leerlingen worden gekoppeld aan elkaar en helpen elkaar bij opdrachten en het oplossen van problemen. Ook kan het bord gebruikt worden voor het in de rij staan. Het maatjesbord is in de klas terug te vinden.

De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn tot samenwerken. Hij creëert hiervoor opdrachten en tijd. Naast in de groep te leren samenwerken wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt. Zo lezen oudere leerlingen voor aan jongere leerlingen tijdens de Kinderboekenweek. Een andere vorm van groepsdoorbrekend werken is het tutorlezen. Oudere leerlingen krijgen de rol van tutor bij het technisch lezen (letters en woorden kunnen verklanken) met jongere kinderen.

In het team vindt veel overleg plaats. Naast met het hele team te praten over inhoudelijke onderwerpen wordt er ook op groepsniveau en in bouwen (groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8 overleg gevoerd. Het leren van en met elkaar staat ook hier centraal.

Samenwerking tussen ouders en leerkrachten vindt plaats in de vorm van werkgroepen. Samen organiseren zij verschillende activiteiten voor school. Hierbij kunt u denken aan de sportdag, het kerstfeest en Pasen.

Op onze school hebben we een kinderraad. Zij denken mee over het beleid van school en vertegenwoordigen alle leerlingen op Daltonschool De Margriet.