REFLECTIE

“I would be the first to hear welcome criticism”

dalton7

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Hoe ziet u dit terug op Daltonschool De Margriet?

Wanneer leerlingen aan hun taak beginnen dan schatten ze eerst in hoe lang ze hier aan willen werken. Na afloop kijken ze of hun inschatting klopte. In reflectiegesprekken tussen leerkracht/ leerling en leerlingen onderling worden de bevindingen besproken. Een middel dat wij hiervoor inzetten, zijn de reflectiematjes. Op deze matjes staan steeds zes reflectievragen die leerlingen met elkaar in gesprek laten gaan over de inhoud, inzet/aanpak en beleving met betrekking tot de taak. De leerlingen krijgen zo steeds meer zicht op hun eigen leerproces en dat van elkaar.

Daarnaast geeft de leerling in een reflectiegesprek met de leerkracht aan hoe hij / zij met de inoefeningsstof is omgegaan. Was de gemaakte inschatting, over de hoeveelheid te maken lesstof om een bepaald doel te bereiken, door de leerling reëel? Periodieke toetsen geven leerkracht en leerling een antwoord op deze vraag. In het gesprek worden toetsen geanalyseerd, eerder gemaakte lesstof,  inzet /taakaanpak en beleving besproken.

Naast het reflecteren met de leerlingen reflecteert de leerkracht ook op zijn eigen handelen en vinden er verschillende reflectiegesprekken plaats binnen het team. Voorbeelden hiervan zijn: parallel- / bouwoverleggen,  functioneringsgesprekken met directie en groepsbesprekingen met de intern begeleider.

Werkgroepen bieden collega’s en kinderraad de mogelijkheid om te reflecteren en te evalueren op de aanpak, inhoud en beleving van een activiteit. Evaluatieformulieren worden hiervoor ingezet. De uitkomst ervan wordt meegenomen in het vervolgtraject. Ook wordt aan ouders, leerkracht en leerlingen gevraagd om hun mening / ervaring over de school in de vorm van een enquête. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor eventueel nieuwe speerpunten binnen onze school.