Privacy protocol, filmopnames en foto’s

 

Privacy protocol gebruik foto en video-opnamen en website Daltonschool De Margriet

 

Regelmatig worden op Daltonschool De Margriet foto’s of filmpjes gemaakt van activiteiten en gepubliceerd op onze website. In enkele gevallen worden items op school gefilmd voor bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Het doel van het publiceren van foto’s en filmpjes op onze site is om u een sfeerbeeld te geven van onze schoolse-activiteiten. We hanteren het onderstaande protocol bij het gebruik van foto en video-opnamen.

 

A:             Maken van foto- en video-opnamen

Op onze school mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leerkrachten en/of personen die daartoe door een leerkracht of schoolleiding verzocht zijn.

 

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 1. bij bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, excursies, uitstapjes enz.
 2. tijdens de lessen om de manier van werken van de leerkracht nauwkeuriger te kunnen bekijken en
  bespreken.
 3. tijdens de lessen om de manier van werken van een leerling nauwkeuriger te kunnen bekijken en
  bespreken.

 

B:             Bewaking privacy gebruik van opnamen

 

 1. Voor het maken van opnamen als bedoeld onder A lid a wordt aan ouders geen toestemming gevraagd, noch voor het gebruik hiervan op (algemene) ouderavonden of voor gebruik op onze website.
 2. Voor het maken van opnamen als bedoeld onder A lid b wordt geen toestemming gevraagd. In geval de opnamen bedoeld zijn als studiemateriaal voor een medewerker van school dan worden de ouders hierover ingelicht.
 3. Voor opnamen als bedoeld onder A lid c vraagt de school altijd aan de ouders vooraf toestemming om opnames van hun kind te maken, als het de bedoeling is om die opnames met mensen van buiten de school te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen, als de hulp van een adviesinstantie is ingeroepen. Ook in geval de school de opnamen wil gebruiken op een (algemene) ouderavond, dan wordt vooraf toestemming gevraagd.

Ouders, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij de schoolleiding.
C:             Gebruik website

 

De volgende privacyregels gelden voor onze website (www.demargriet.nl):

 

 1. De Openbare Daltonschool De Margriet beheert de website www.demargriet.nl.
  De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de Daltonschool De Margriet. Deze informatie is bestemd voor ouders/verzorgers van op de school ingeschreven leerlingen, en voor die leerlingen zelf, zowel als voor degenen wier belangstelling voor onze school hierdoor kan worden gewekt.
 2. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Daltonschool De Margriet. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag van Daltonschool De Margriet.
 3. Op de website www.demargriet.nl kunnen foto’s of video’s van leerlingen of afbeeldingen van door hen gemaakte werkstukjes, tekeningen en/of opmerkingen openbaar worden gemaakt. Hiervoor hebben de meeste ouders bij de inschrijving expliciet toestemming gegeven. Indien ouders geen expliciete toestemming hebben gegeven wordt gehandeld zoals onder punt 9 e.v. staat vermeld.
 4. Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leerlingen zullen geen namen van die leerlingen worden vermeld noch anderszins gegevens die hun identiteit kunnen onthullen.
 5. Bij het openbaar maken van afbeeldingen van werkstukjes, tekeningen en/of opmerkingen van leerlingen worden alleen hun voornamen vermeld.
 6. Overige gegevens van leerlingen, zoals e-mailadressen en verjaardagen, worden niet op de website geplaatst.
 7. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn, zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen worden vermeld met uitzondering van de telefoonnummers van de bestuursleden. Uitgezonderd zijn ook de gegevens opgenomen in de Nieuwsbrief (naam, telefoonnummer, e-mailadres e.d.).
 8. Voor de afgeschermde klassenpagina’s, in ons geval de klassenpagina’s via www.klasbord.nl, gelden voornoemde privacyregels niet. Door de school zullen geen digitale gegevens (als naam, adresgegevens en e-mailadressen) ter beschikking worden gesteld aan de beheerders van de klassenpagina’s.
 9. Als ouders/verzorgers bezwaren hebben tegen het openbaar maken van foto’s van hun kind/kinderen, kunnen te allen tijde hun expliciete toestemming intrekken. Dit kan door contact op te nemen met de beheerder van de klassenpagina en met de schoolleiding.

 

 1. Als de schoolleiding van oordeel is dat van een redelijk belang sprake is, zal deze bij de beheerder van de website bekend maken welke kinderen niet op de website openbaar gemaakt mogen worden. De beheerder zal bij het beheer en onderhoud van de site altijd controleren of betreffende kinderen niet op de site worden openbaar gemaakt.
 2. Als de schoolleiding van oordeel is dat van een redelijk belang sprake is en het betreffende kind of kinderen al op de website openbaar zijn gemaakt, dan zal de schoolleiding zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de bezwaren bij hem/haar kenbaar zijn gemaakt, voor verwijdering van de betreffende foto(’s) zorgdragen.
 3. Als de schoolleiding van oordeel is dat er geen sprake van een redelijk belang is, kunnen de ouders een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als ouders/verzorgers zich niet met het oordeel van de schoolleider kunnen verenigen, dienen zij dit aan hem/haar kenbaar te maken, waarna de schoolleider het bestuur ter zake zal verwittigen.
 4. De hiervoor neergelegde regels zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aan de school verbonden medewerkers.
 5. Het protocol zal integraal in de schooljaargids en website worden weergegeven.

CONTACT

Hoofdlocatie
Nolensstraat 44
3039PV Rotterdam
tel. (010) 466 30 12
Locatie Noorderhavenkade
Noorderhavenkade 30
3038XJ Rotterdam
tel. (010) 265 10 88

Privacy:
privacy@demargriet.nl
Privacy verklaring Stichting BOOR