Klachtenprocedure

 

Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling vastgesteld en uitgevoerd. Dit is een wettelijke verplichting.

Waarom? Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

 

6.9 Wie kunnen er een klacht indienen?

 

Ouders, leerlingen en een ieder die deel uitmaakt van een school van BOOR kan een klacht indienen.

 

6.10 Waarover wel en niet?

 

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

 

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep eindexamens of de bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

 

De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de AWB mogelijk.

 

6.11 Stappenplan

 

Stap 1: Onverhoopt kan het voorkomen dat u het niet eens bent met bepaalde zaken in de klas of op school. Probeert u in eerste instantie in overleg met de betreffende groepsleerkracht tot een oplossing te komen.

 

Stap 2: Indien u er samen met de groepsleerkracht niet uitkomt, kunt u vragen of 1 van de intern begeleiders bij het gesprek aanwezig kan zijn of kunt u een aparte afspraak maken met de intern begeleiders. U kunt mailen naar: ib@demargriet.nl

 

Stap 3: Is dit niet afdoende, dan is de schooldirectie het aanspreekpunt. U kunt mailen naar: directie@demargriet.nl

 

Stap 4: Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van BOOR.

 

6.12 Het bevoegd gezag


De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van BOOR.

 

Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting BOOR
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM

 

6.13 Vertrouwelijkheid op voorhand gewenst?

 

In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

 

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij deze aard van klachten is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker. Hij is via het bovenstaande postbusnummer te bereiken.

 

6.14 Interne schoolcontactpersonen Daltonschool De Margriet

Nolensstraat:                    Mevrouw E. Diehle: e.diehle@demargriet.nl

Noorderhavenkade:      Mevrouw C. Stekkel: c.stekkel@demargriet.nl

 

6.15 Externe vertrouwenspersonen BOOR

Mevrouw C.W. (Carolien) Polderman-de Vries

De heer A.A.F. (Nol) van der Drift

 

Wanneer u besluit om de interne contactpersonen of de externe vertrouwenspersonen in te schakelen, dan kan dat door een e-mail te sturen. Daarin hoeft u de klacht nog niet te melden. Het is voldoende om aan te geven dat een gesprek wilt met een van de betrokkenen.

 

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u eventueel ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

 

6.16 Landelijke Klachtencommissie

 

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het bestuur openbaar onderwijs besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Indien u er met alle betrokkenen niet uit bent gekomen kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl