Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Anders dan de Oudercommissie (OC), die activiteiten op school organiseert, is de MR een groep ouders en leerkrachten die meedenken over de ontwikkeling van onze school. Eens in de zes weken vergaderen we, waarbij we het kunnen hebben over het onderwijs, de organisatie en financiën van de school. Over deze onderwerpen draagt de MR medeverantwoordelijkheid. In de MR zitten momenteel vijf ouders, waarvan er één de voorzitter is, en vijf leerkrachten van de school. Voor de oudergeleding worden verkiezingen gehouden onder de ouders van alle kinderen op De Margriet; de medewerkers houden onderling verkiezingen. Jaarlijks spreekt de MR met de schoolleiding over het schoolplan, het schoolreglement en de schoolgids (over deze onderwerpen is instemming van de MR vereist). Daarnaast adviseert de MR de leiding van de school over bijvoorbeeld de vaststelling van het lesrooster en de begroting.

Meer gedetailleerde informatie over de instemmings- en adviesbevoegdheden van de MR kunt u vinden in het document ‘Bevoegdheden MR’.

 

Samenstelling MR

Vanaf september 2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:

Annemarieke van Ettinger – van Herk (voorzitter)

Koen Homminga

Raymond Poot

Juliëtte Bindenga

Tjeerd Neumann

 

Docentengeleding:

Elisa Gildevoet (groep 5A – Nolensstraat)

Simone Heijkoop (leerkracht groep 1/2B – Noorderhavenkade)

Marloes Mulder (intern begeleider groepen 1 t/m 5)

Liselotte Wuts (groep 4B – Nolensstraat)

Huib van Velden (groep 6A – Nolensstraat)

 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR voor dit schooljaar zijn:

· Donderdag 26 september 2019

· Donderdag 31 oktober 2019

· Donderdag 12 december 2019

· Donderdag 6 februari 2020

· Donderdag 2 april 2020

· Donderdag 14 mei 2020

· Donderdag 25 juni 2020

Afhankelijk van de onderwerpen wordt er af en toe een gast uitgenodigd om een agendapunt toe te lichten. Te denken valt aan iemand van de oudercommissie, de overblijf, penningmeester etc. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur (onder voorbehoud van wijzigingen). De avonden zijn openbaar tenzij anders vermeld.

 

Communicatie

De MR heeft een eigen e-mailadres (m-r@demargriet.nl). Vragen kunnen langs die weg worden gesteld, maar u kunt ook te allen tijde een van de leden van de MR persoonlijk aanspreken of e-mailen.

De notulen van alle MR-vergaderingen zullen geplaatst worden op de website van Daltonschool De Margriet (www.demargriet.nl) onder het kopje: ouders – commissies – medezeggenschapsraad.

 

Zaken waar de MR zich mee heeft beziggehouden

· Kwaliteit van (dalton)onderwijs

· Proces richting Centrale Eindtoets

· Duurzame financiële gezondheid

· Groepsindeling en –organisatie

· Schoolplan / jaarverslag

· Ouderbetrokkenheid

· Communicatie

· Terugkoppeling ouderavonden

· Huisvesting

Voor meer informatie over bovenstaande punten kunt u het jaarverslag van de MR raadplegen.

 

Zaken waar de MR zich mee bezig gaat houden

· Kwaliteit van (dalton)onderwijs

· Duurzame financiële gezondheid

· Groepsindeling / organisatie

· Ouderbetrokkenheid

· Ontwikkelen van een optimaal onderwijsaanbod in onderwijsarrangementen per vakgebied.

· Terugkoppeling ouderavonden

 

 

 

downloads:

bevoegdheden MR

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2019-2020

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2018-2019

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2017-2018

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2016-2017

Jaarplan Medezeggenschapsraad – 2015-2016

notulen:

2018

Notulen MR de Margriet 01112018

Notulen MR de Margriet 13092018

Notulen MR de Margriet 12042018

Notulen MR de Margriet 15022018

2017

Notulen MR de Margriet 07122017

Notulen MR de Margriet 26102017

Notulen MR de Margriet 14092017

Notulen MR de Margriet 11052017

Notulen MR de Margriet 30-03-2017

Notulen MR de Margriet 16-02-2017

2016

Notulen MR de Margriet 01-12-2016

Notulen MR de Margriet 27-11-2016

Notulen MR de Margriet 15-09-2016

Notulen MR de Margriet 19-05-2016

Notulen MR de Margriet 03-03-2016

2015

Notulen MR de Margriet 10-12-2015

Notulen MR de Margriet 28-09-2015

2014

Notulen MR de Margriet 13-11-2014

Notulen MR de Margriet 11-09-2014

Notulen MR de Margriet 03-07-2014